Nie ulega wątpliwości, że informacje są jednym z najcenniejszych zasobów każdej firmy, dlatego należy zadbać o ich właściwe zabezpieczenie. Najlepsze efekty daje podejście systemowe do tej kwestii. Pozwala to kompleksowo zarządzać nie tylko posiadanymi informacjami, ale także procesami ich przetwarzania i ryzykiem związanym  z ich bezpieczeństwem.

 

Gotowym rozwiązaniem w tym zakresie jest norma ISO 27001, która określa system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jej wdrożenie w danym podmiocie gwarantuje pewną ochronę wszelkich danych finansowych i poufnych oraz minimalizuje ryzyko uzyskania nielegalnego dostępu do nich przez nieupoważnione osoby trzecie.

 

 Jakie korzyści daje wdrożenie normy ISO 27001?

• zdobycie zaufania partnerów biznesowych w kwestii ochrony danych,

• zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu danych,

• stałe udoskonalanie systemu zabezpieczeń danych,

• tworzenie wewnętrznych procedur ochrony informacji na wszystkich poziomach firmy.

 

Pomożemy Ci wdrożyć system bezpieczeństwa informacji ISO 27001 na każdym etapie:

1. Przeprowadzimy audyt zgodności z wymogami ISO 27001.

2. Zbadamy, w jakim stopniu obecnie stosowane zabezpieczenia spełniają normy ISO 27001.

3. Zinwentaryzujemy i przeanalizujemy aktywa firmy oraz określimy dla nich odpowiedni poziomu bezpieczeństwa.

4. Przeprowadzimy analizę ryzyka, na odstawie której  opracujemy plan wdrożenia zabezpieczeń w problematycznych

    obszarach przedsiębiorstwa.

5. Opracujemy zabezpieczenia spełniające wymogi normy ISO 27001.

6. Opracujemy i wdrożymy dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

7. Przeszkolimy pracowników, zapoznając ich z wymogami normy ISO 27001 oraz sposobami odpowiedniego

    zabezpieczenia informacji, prowadzenia dokumentacji systemowej oraz postępowania w sytuacji naruszenia normy.

8. Przeprowadzimy audyt powdrożeniowy, którego celem jest sprawdzenie zgodności systemów zabezpieczeń danych,

   z wymogami normy ISO 27001 oraz gotowości podmiotu do audytu certyfikującego.

 

 

 

ISO 27001

ISO 27001 Rodo wdrożenia
Logo audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt Bezpieczeństwa Informacji © 2019

Polityka Prywatności